Terensko istraživanje

Datum: 9. Septembar 2019.
Vreme: 9. Septembar 2019. 00:00 - 13. Septembar 2019. 00:00
Lokacija: Srbija

Terensko istraživanje u okviru EU tvining projekta „Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama“

Glavni cilj ovog projekta je da ojača kapacitete Republičke direkcije za vode, JVP „Srbijavode’’ i JVP „Vode Vojvodine’’, kao i drugih srodnih institucija kako bi se u integralnom upravljanju vodama sproveli principi koji proizilaze iz Okvirne direktive o vodama Evropske unije, kroz izradu elemenata Plana upravljanja vodama. Tvining je najvažniji oblik pretpristupne pomoći u izgradnji institucionalnih kapaciteta, uspostavljen od strane Evropske komisije.

Konkretan cilj projekta je izrada Plana upravljanja vodama u Republici Srbiji za period 2021-2027. godine.

Kada je reč o rekama u Evropi dostizanje „dobrog ekološkog statusa“ predstavlja osnovni cilj. Dok se u državama članicama EU ekološki status redovno ocenjuje, monitoring (nadgledanje/praćenje) voda u Srbiji trenutno ne obezbeđuje detaljne informacije.

Cilj ovog monitoringa je uspostavljanje koherentnog i sveobuhvatnog pregleda stanja vode unutar svakog vodnog područja koji će omogućiti da se sva vodna tela, površinskih voda, svrstaju u jednu od pet klasa.

Biološki monitoring je srž ocene statusa širom EU. Tim od 30 stručnjaka iz Srbije i Nemačke preći će više od 1.000 km širom Srbije tokom septembra. Ukupno će biti izvršeno uzorkovanje na 15 lokacija.

Tim će prikupiti sveobuhvatne naučne podatke, ojačati saradnju unutar naučne zajednice i podići svest javnosti u vezi sa zaštitom i korišćenjem vode. Informacije su neophodne kako bi se došlo do pregleda kvaliteta vode potrebnog za ispunjavanje uslova za dostizanje „dobrog statusa“ prema standardima Okvirne direktive o vodama EU (ODV). Takođe će se omogućiti prekogranično poređenje rezultata, npr. kada se radi o međunarodnoj reci poput Tise.

Međudržavna saradnja između država koje učestvuju u ovom projektu će se nastaviti kroz rad u Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav (ICPDR) i drugim međunarodnim organizacijama i nakon završetka projekta. Za rezultate projekta, propratne informacije i fotografije, možete posetiti našu internet prezentaciju www.wfd-serbia.eu.